Įstaigos taryba

     Įstaigos taryba - aukščiausia savivaldos institucija. Taryba telkia įstaigos tėvus (globėjus), mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam Kauno sanatorinio lopšelio - darželio Pienė valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus.
 
      Įstaigos tarybos sudėtis:
Pirmininkė - Kristina Krukonienė.
Sekretorė - Aušra Šutinienė.
Nariai: Ingrida Balickienė,Dalia Bobinienė, Vaida Damidavičienė, Aida Gelažienė, Zina Gelūnienė, Laura, Siderevičienė, Joana Uzelman.