Išorinio vertinimo rezultatai

Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 2016-10-04 Nr. 33VMĮP-1150
Planinio patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta.
 
Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 2015-10-15 Nr. 33VMĮP-1163
Planinio patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta.
 
Kauno visuomenės sveikatos centras, 2015-04-17 Nr. 36-554
Periodinės kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 75:2010 9p., 54 p., 57 p. pažeidimai (pažeidimai pašalinti iki 2015 m. liepos 22 d.). Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas“ pažeidimų nenustatyta.
 
Kauno visuomenės sveikatos centras, 2015-04-17 Nr. 93-406(7)
Planinio patikrinimo metu nustatyta, kad prekių ir paslaugų kainos nurodytos litais ir eurais pagal šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamus reikalavimus.
 
Kauno miesto savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius, 2015-06-08, Nr. 21-2-61
Rekomendacijų įgyvendinimo priemonės: 1) spręsti klausimą dėl įstaigos nenaudojamo ilgalaikio turto nurašymo; 2) spręsti klausimą dėl panaudos sutarties sudarymo su Nacionaline žemės tarnyba įregistravimo Nekilnojamojo turto registre; 3) užtikrinti, kad įstaigos interneto svetainė atitiktų aprašo reikalavimus; 4) numatyti papildomas įstaigos sudarytų sutarčių vykdymo kontrolės priemones; 5) patikslinti ir paskelbti įstaigos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos skyrius, 2015-06-12 Nr. 06-33
Įstaigos civilinės saugos būklė įvertinama geraiRekomenduojama: 1) iki 2015 m. rugsėjo 1 d. patikslinti įstaigos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, įvertinant katastrofinio užtvindymo dėl Kauno HE griūties pavojų, 2) kiekvienais metais surengti civilinės saugos pratybas; 3) kiekvienais metais organizuoti įstaigos darbuotojų civilinės saugos mokymus ir vėliau įforminti atitinkamą darbuotojų įsisavintų žinių apklausą protokolu; 4) pagal poreikį aprūpinti darbuotojus ir vaikus civilinės saugos asmeninėmis apsaugos priemonėmis; 5) direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams dalyvauti Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus 2015 m. lapkričio 26 d. organizuojamuose civilinės saugos mokymuose pagal tęstinio mokymo programą; 6) iki 2015 m. lapkričio 30 d. pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos skyriui informaciją apie šių rekomendacijų vykdymą.