Išorinio vertinimo rezultatai

Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 2019-04-25 Nr. 33VMĮP-501
Planinio patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta.
 
        Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, 2018-04-20
        Nr. (2-12 15.3.2) PA-2088
Valstybinės periodinės sveikatos saugos kontrolės išvados: pažeisti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 5.3 ir 5.4. papunkčiai bei 48 ir 61 punktai.
 
       Pastaba: 
       •Kauno miesto savivaldybės Aprūpinimo skyriui skyrus lėšų, atnaujinta grupių miegamųjų grindų danga 2018 m. rugpjūčio mėnesį.
      Logopedo kabinetas perkeltas į patalpas, kuriose tiekiamas karštas ir šaltas vanduo.
    •Įstaigoje didesnis vaikų skaičius leistinas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2017-05-26 įsakymu Nr. 35-387 „Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudţetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2017–2018 mokslo metais“, atsižvelgus į grupių dydį ir užtikrinus jose pakankamą individualių baldų ir kito inventoriaus kiekį („Kiškučių“ grupėje vienam vaikui tenka 5,5 m2 (norma 4,3 m2 ), „Ežiukų“ grupėje vienam vaikui 5,1 m2 (norma 4 m2 ).