Išorinio vertinimo rezultatai

        Lietuvos metrologijos inspekcijos Rytų regiono skyrius, 2022-05-04 Nr. PA-4005(R22)
Nepažeisti metrologijos srities teisės aktų reikalavimai.
 
Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 2022-04-26 Nr. 33VMĮP-1367
Esminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta. Įdiegta GHP savikontrolės sistema.
 
       Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, 2022-04-20 Nr. (2-12 15.3.2) PA-1593
Lietuvos higienos normos HN 75:2016 pažeidimų nenustatyta.
 
Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 2021-04-27 Nr. 33VMĮP-180
Esminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta.
 
Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 2020-10-22 Nr. 33VMĮP-982
Nustatyta neatitiktis: 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. spec. leidimas, 13 sk., 34 t., p. 319) II pried., XII sk., 1 d.
 
Pastaba: neatitiktis pašalinta. 
 
Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 2019-04-25 Nr. 33VMĮP-501
Planinio patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta.
 
        Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, 2018-04-20
        Nr. (2-12 15.3.2) PA-2088
Valstybinės periodinės sveikatos saugos kontrolės išvados: pažeisti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 5.3 ir 5.4. papunkčiai bei 48 ir 61 punktai.
 
       Pastaba: 
       •Kauno miesto savivaldybės Aprūpinimo skyriui skyrus lėšų, atnaujinta grupių miegamųjų grindų danga 2018 m. rugpjūčio mėnesį.
      Logopedo kabinetas perkeltas į patalpas, kuriose tiekiamas karštas ir šaltas vanduo.
    •Įstaigoje didesnis vaikų skaičius leistinas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2017-05-26 įsakymu Nr. 35-387 „Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudţetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2017–2018 mokslo metais“, atsižvelgus į grupių dydį ir užtikrinus jose pakankamą individualių baldų ir kito inventoriaus kiekį („Kiškučių“ grupėje vienam vaikui tenka 5,5 m2 (norma 4,3 m2 ), „Ežiukų“ grupėje vienam vaikui 5,1 m2 (norma 4 m2 ).