Vaiko gerovės komisija

      Vaiko gerovės komisijos paskirtis - organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, atlikti vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. Įstaigos Vaiko gerovės komisija sudaroma ir savo darbą organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-318 Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, direktoriaus įsakymu patvirtintu Kauno sanatorinio lopšelio - darželio Pienė Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentu.

       Vaiko gerovės komisijos sudėtis:
Komisijos pirmininkė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laura Siderevičienė
Sekretorė - auklėtoja Alma Birmanienė.
Nariai: 
vyresniojo auklėtoja Ingrida Balickienė, 
logopedė Inga Sadlauskienė, 
neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytoja Rūta Skorupskienė,
vyresnioji auklėtoja Daiva Trečiokienė.