Vaiko gerovės komisija

      Vaiko gerovės komisijos paskirtis - organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, atlikti vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. Įstaigos Vaiko gerovės komisija sudaroma ir savo darbą organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-318 Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, direktoriaus įsakymu patvirtintu Kauno sanatorinio lopšelio - darželio Pienė Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentu.

       Vaiko gerovės komisijos sudėtis:
       Komisijos pirmininkė - direktorė Inga Gogelienė.
      Sekretorė - mokytoja Ingrida Balickienė.
Nariai: 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Prieskienė, 
logopedė Inga Sadlauskienė, 
mokytoja Daiva Trečiokienė,
       visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Justina Kapočiūnienė,
       psichologė Ugnė Paukštė.