Ugdymo proceso organizavimas, pasiekimų bei pažangos vertinimas

       Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Kauno sanatorinio lopšelio - darželio „Pienė ikimokyklinio ugdymo programą, kuriai pritarta  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. T-418 „Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms“, vaikų ugdymosi pasiekimai vertinami pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą (2014).

        Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779 Dėl priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“.

        Įgyvendinat ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ugdymo procese taikomi lauko pedagogikos elementai.

           Vaiko ugdymo(si) pasiekimų bei pažangos vertinimo tvarka

Eil. Nr. Vertinimo proceso dalyviai Vertinimo būdai Laikas Fiksavimo forma Pastabos
1. Ikimokyklinio ugdymo pedagogai Ugdytinių stebėjimas natūralioje kasdieninėje veikloje, kitų veiklų metu, pokalbiai su ugdytiniu, kūrybos darbų analizė, vaizdo įrašai, nuotraukos Vaikui pradėjus lankyti įstaigą, vertinimas atliekamas per 1-2 mėn. Vertinimo lentelė, ugdytinių darbų aplankai (dailės ar rankų darbai, vaikų sukurti pasakojimai, eilėraščiai, užduotėlės ir pan.), nuotraukos, vaizdo ar garso įrašai Pateikiama anketa tėvams*
Rugsėjo - spalio mėn.
Sausio mėn. Vertinimo anketoje fiksuojami pasiekimai ugdytinių, kurių ugdymo(si) rezultatai kelia nerimą**
Gegužės mėn.
2. Ugdytiniai Diskusijos, pokalbis po žaidimo ar kt. veiklos apie tai, kaip sekėsi Nuolat Vaikų mintys, užrašai ant vaikų darbų, savaitės planai Atsižvelgiama fiksuojant pasiekimus vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo lentelėje
3. Ugdytinių tėvai Individualūs pokalbiai, diskusijos Nuolat Nefiksuojama
Anketinė apklausa Pagal pedagogų poreikį Anketa
4. Muzikos pedagogas, kūno kultūros pedagogas, logopedas ar kt. specialistai Specialistų atsiliepimai apie vaiko ugdymo(si) pasiekimų rezultatus Pagal pedagogų poreikį Nefiksuojama
5. Vaiko gerovės komisija Stebėjimas, diskusija, konsultacijos su specialistais ar socialiniais partneriais Pedagogui pateikus užpildytą stebėjimo kortelę*** Vaiko gerovės komisijos protokolai

* naujai atvykusiam vaikui individualiai pildoma „Adaptacijos anketa“;

** atsižvelgiama į Pasiekimų aprašo dalį „Susirūpinimo ženklai, informuojantys apie kitokio ugdymo(si) poreikį“;

*** Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų) pedagogoinių, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu aspektais įvertinimo specialiojo ugdymosi skyriaus tvarkos aprašo         1 priedas