Mokytojų taryba

Mokytojų taryba - nuolat veikianti savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
 
 Mokytojų tarybos sudėtis:
   Pirmininkė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laura Siderevičienė, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas
   Sekretorė - auklėtoja Aušra Šutinienė
   Nariai visi dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistas, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai