Mokytojų taryba

Mokytojų taryba - nuolat veikianti savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
 
 Mokytojų tarybos sudėtis:
   Pirmininkė - direktorė Stanislava Listopadskienė.
   Sekretorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laura Siderevičienė.
   Nariai visi dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistas, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.