Mokestis už darželį

     

ATLYGINIMAS UŽ DARŽELĮ

Maitinimo paslaugų teikimo  ir  ugdymo reikmių įkainiai Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse:

Grupės Maitinimo paslaugos (Eur) Ugdymo reikmės (Eur)

Iš viso (Eur)

Lopšelio grupės vaikai 2,40 1,00 3,40
Darželio grupės vaikai 2,70 1,00 3,70
Priešmokyklinės grupės vaikai 1,40 - 1,40
 
     Atlyginimo dydis už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatomas pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintą tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-454 (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-32 redakcija). 
    Nuo 2023-09-01 keičiasi mokesčio tvarka – didėja mokestis už ugdymo sąlygų tenkinimą. Vaiko tėvai (įtėviai, globėjai) mokės 1 Eur dydžio mokestį už ugdymo sąlygų tenkinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-103).

 ***

    
 
       Mokant atlyginimą už paslaugas (įmoką už darželį), nurodomas:
Gavėjas                Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pienė“
Gavėjo kodas      191642154
Gavėjo bankas    Luminor Bank AS
Sąskaita               LT43 4010 0425 0009 0412
Mokėtojo kodas  Vaiko kodas, nurodytas mokėjimo kvite
Paskirtis              Vaiko, kuriam suteiktos paslaugos, vardas, pavardė
      Prašome sumokėti iki mėnesio 20 d.

 ***